• O nama

  • Stručne cjeline

  • Obrasci

  • Kontakt

 

Na prijedlog Regionalne mreže Dnevnih centara, a u okviru priprema za "Konferenciju o djeci uključenoj u život i rad na ulici" koja će biti održana u Sarajevu 16.aprila 2015 godine , snimljeni su video kadrovi za dokumentrarni film kojima će se učesnicima Konferencije predstaviti između ostalih i terenski rad Mobilnog tima, uvjeti u kojima žive djeca koja su zatečena u radu na ulicama Kantona Sarajeva, te porodice u riziku praćene i podržavane kroz pružanje odgovarajućih mjera, usluga i ostvarivanje prava u JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo. Prilikom snimanja kadrova izvršena je posjeta porodici u kojoj živi 14-oro malodobne djece. Prilikom posjete porodici je uručena donacija u odjeći.

MT10

 


Dana 05.03.2015 godine u objektu Službe socijalne zaštite općina Ilidža pojavio se problem sa kanalizacijom. Začepljenje je prijetilo da dovede do izlijevanja fekalija u prostorije Službe, čime bi pružanje usluga građanima u Službi bilo ugroženo. Zahvaljujući razumijevanju V.D. Direktora "Vodovoda i Kanalizacije" gospodina Rašida Karamustafića i radnika ovog preduzeća, problem je vrlo brzo riješen.

U ime zaposlenika Službe socijalne zaštite općina Ilidža i korisnika koji svoja prava i usluge ostvaruju u ovoj Službi, zahvaljujemo V.D. direktoru  "Vodovoda i Kanalizacije" gospodinu Rašidu Karamustafiću kao i radnicima koji su učestvovali u intervenciji.

 slika ilidza

 


 

U Prihvatnu stanicu koja djeluje u okviru JU Gerontološki centar dana 05.02.2015.godine smješten je G.M., lice koje već nekoliko mjeseci živi u devastiranom objektu (bez vode, struje, mokrog čvora...) u ekstremno teškim uvjetima. Informaciju da G.M. živi u takvim uvjetima, Služba socijalne zaštite općine Novi Grad, zaprimila je od strane građana H.A. i H.E. u čijoj pratnji je G.M. došao u Službu .

Zahvaljujući reakciji građana Služba socijalne zaštite Novi Grad privremeno je zbrinula G.M. lice u stanju socijalne potrebe, čije je prebivalište na području općine Višegrad. Iz Centra za socijalni rad Višegrad, kome je Služba socijalne zaštite općine Novi grad dostavila informaciju da je G..M. privremeno zbrinut u Prihvatnoj stanici i da je potrebno da poduzmu mjere i radnje iz okvira njihovih nadležnosti, saznali smo, da se radi o licu koje je bilo korisnik odgovarajućih oblika zaštite u Centru za socijalni rad Višegrad.

 

 


 

Na sastanku održanom u prostorijama OŠ "Džemaludin Čaušević",  17.02.2015 godine, predstavnici Mobilnog tima i predstavnici škole razgovarali su o problemima učenika za koje je procjenjeno da se radi o djeci u riziku (djeca koja žive u lošim stambenim, materijalnim i socijalnim prilikama sa velikim brojem neopravdanih izostanaka). Na sastanku je zaključeno, da se zajedničkim aktivnositima Mobilnog tima i predstavnika škole u saradnji sa Službom socijalne zaštite općine Novi grad, poduzmu mjere i aktivnositi na pružanu psiho-socijalne, materijalne i druge podrške porodicama djece, a u cilju stvaranja pretpostavki za njihov normalan razvoj koji između ostalog podrazumijeva i redovno pohađanje škole.

 


 

MT8Dana 16.02.2015 godine, na prijedlog Mobilnog tima, na sastanku održanom u prostorijama Službe socijalne zaštite općina Novo Sarajevo kome su prisustvovali stučni radnici Službe i članovi Moblnog tima, izrečeno je Upozorenje roditeljima za koje je utvrđeno da svojim ponašanjem direktno doprinose prosjačenju, besposličarenju i skitnji njihove malodone djece. Prilikom izricanja upozrenja roditelji su potpisali Izjavu kojom su se obavezali da će spriječiti prosjačenje, te da će obezbjediti uvjete da njihova djeca nastave redovno pohađati školu, kao i da će prihvatiti podršku i pomoć koju pruža Služba i Mobilni tim za otklanjanje uzroka u porodicama koji su doveli do društveno neprihvatljivog ponašanja malodobne djece

 


 

Intervencijom Ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Muamera Bandića , Službe socijalne zaštite općine Hadžići i Vogoća riješile problem grijanja.

Grijanje je ponovo stavljeno u funkciju 10.02.2015 godine u Službi socijalne zaštite općine Hadžići, a u Službi socijalne zaštite općine Vogoša 11.02.2015 godine. Zaposenici ovih službi, zahvaljuju Ministru na intervenciji u svoje i u ime građana, korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite i porodično pravne zaštite.

slika HadziciSlika vogosce

 

 


 

Zaštita malodobnog djeteta

Dana 03.02.2015 godine Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo u saradnji sa Službom za pravne poslove koordinaciju i informisanje i PU Centar, od majke B.R. izuzela je malodobnog A.R. i smjestila u „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“.

Izuzimanje malodobnog A.R. izvršeno je nakon niza izrečenih upozorenja majci B.R. na propuste o staranju nad malodobnim djetetom. Upozorenja su između ostalog izricana zbog iskorištavanja malodobnog djeteta za pribavljanje materijalne koristi prosjačenjem i ugrožavanja života i zdravlja djeteta svakodnevnim boravkom na ulicama Kantona Sarajevo, bez obzira na vremenske uslove i niske temperature.

 


 

Dana 22. i 23.01.2015 godine u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo, gostovali su predstavnici institucija iz Ukraine zaduženi za oblast socijalne zaštite (predstavnica Općine, predstavnica Kriznog centra i osoba zadužena za prekograničnu saradnju).

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom Centra u kriznim situacijama, sa načinom prilagođavanja potrebama izazvanim kriznom situacijom, te načinom rješavanja novih problema koje je proizvela krizna situacija. Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na probleme sa kojima se u kriznim situacijama suočavaju djeca, osobe sa invaliditetom, raseljena lica i izbjeglice, stara lica i disfunkcionalne porodice.

Zbog ratnih okolnosti u kojima djeluju institucije u Ukrajini gosti su se posebno interesirali za projekte koje je JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirao tokom rata u BiH i u postratnom periodu i za efekte tih projekata. Cilj je bio dobiti objektivnu informaciju o naučenim lekcijama po okončanju realiziranih projekata sa akcentom na efekte projekata za same korisnike.

Naročito ih je zanimalo naše iskustvo u radu sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

 

 


Služba socijalne zaštite Općine Stari Grad dana 07. 01. 2015. godine, postupila je po ličnom zahtjevu  L.A. rođenog 05. 04. 1961. godine u Zvorniku, sa prebivalištem na području općine Stari Grad, i smjestila ga u Prihvatilište za skitnice i prosjake, koje funkcioniše pri JU”Gerentološki  centar” Sarajevo.  L.A se I dalje nalazi u prihvatnoj stanici. Prije smještaja u Prihvatnu stanicu L.A je boravio i spavao u ruševnom objektu na adresi Višnjik bb.


Predstavnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad, prisustvovao je sastanku u Općini Stari Grad. Tema sastanka, izrada Lokalnog akcionog plana a na temelju  sporazuma o readmisiji povratnika na podrućje Općine Stari Grad. 

 


 

Dana 03.01.2015 godine Televizija Sarajevo kao i nekoliko društvenih portala objavila je da lice K.M. iz Sarajeva sa prebivalištem na području općine Novo Sarajevo, nema smještaj , ne ostvaruje mjesečne prihode i nema regulisana lična dokumenta. Radi objektivnog informisanja javnosti cjenili smo potrebnim objaviti, na temelju evidencija koje vodi naš Centar a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, da je:

  • K.M. korisnik stalne novčane pomoći od 2003 godine,
  • K.M. povremeno u skladu sa Zakonom koristio jednokratnu novčanu pomoć,
  • da stanuje u podrumskim prostorijama u ulici Teočačka i
  • da je Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo istom odobrila jednokratnu novčanu pomoć za troškove vađenja lične karte.

K.M. je na žalost sredstva utrošio u druge svrhe. Na naše pismene pozive zbog obnove dokumentacije za potrebe provjere statusa korisnika stalne novčane pomoći imenovani se ne odaziva, zbog čega potrebnu dokumentaciju za nastavak korištenja tog prava Služba socijalne zaštite općine Novo Sarajevo pribavlja po službenoj dužnosti. Na adresi stanovanja K.M. nije zatican prilikom obilaska iste od strane stručnog radnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, niti pokazuje bilo kakav interes za komunikaciju i saradnju.

 


Socijalni radnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad u saradnji sa Policijskom stanicom Stari grad i sekretarom Mjesne zajednice Logavina, 31.12.2014 godine u kasnim popodnevnim satima u Prihvatnu stanicu Gerentološkog centra Sarajevo smjestio je B.K. rođenog 22.03.1967 godine u Sarajevu, sa prebivalištem na području općine Ilidža.

 


 

MT7Dana 25.12.2014 godine , po prijavi građana Općine Novo Sarajevo predstavnik Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo ostvario je kontakt sa S.P. licem koje boravi na području Općine Novo Sarajevo i spava na otovorenom. Na prijedlog predstavnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo uz prethodnu konsultaciju sa Službom socijalne zaštite općine Centar na čijem terenu S.P. ima fiktivno prebivalište, smješten je u Prihvatnu stanicu koja djeluje u okviru Gerentološkog centra. Dva sata nakon smještaja u Prihvatnu stanicu obavješteni smo da je P.S. istu napustio uz izjavu da ne želi tu boraviti i da ne želi nikakav smještaj.

P.S. je prama nezvaničnim podacima (provjera u toku) imao stan koji je prodao. U toku je provjera informacija da li i koga ima od članova porodice i da li ostvaruje prihode po bilo kom osnovu.

Napominjemo da je P.S. i tokom 2013 godine smještan u Prihvatnu stanicu sa namjerom da se kao licu u stanju socijalne potrebe obezbjedi zbrinjavanje u Gerontološkom centru. Prihvatnu stanicu P.S je i tada , samoinicijativno napustio i odbio prihvatiti smještaj u Gerontološkom centru.

 


 

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere

Dana 17.12.2014 godine u organizaciji KJU "Porodično savjetovalište" održan je OKRUGLI STO  na temu "Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere". Navedenom skupu prisustvovali su predstavnici tri Služe socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo.

 

Više o tome na linku :

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere 

 

 

f t g
Copyright © 2015 www.kcsr.ba - xs web design