• O nama

  • Stručne cjeline

  • Obrasci

  • Kontakt

 

Služba socijalne zaštite Općine Stari Grad dana 07. 01. 2015. godine, postupila je po ličnom zahtjevu  L.A. rođenog 05. 04. 1961. godine u Zvorniku, sa prebivalištem na području općine Stari Grad, i smjestila ga u Prihvatilište za skitnice i prosjake, koje funkcioniše pri JU”Gerentološki  centar” Sarajevo.  L.A se I dalje nalazi u prihvatnoj stanici. Prije smještaja u Prihvatnu stanicu L.A je boravio i spavao u ruševnom objektu na adresi Višnjik bb.


Predstavnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad, prisustvovao je sastanku u Općini Stari Grad. Tema sastanka, izrada Lokalnog akcionog plana a na temelju  sporazuma o readmisiji povratnika na podrućje Općine Stari Grad. 

 


Dana 03.01.2015 godine Televizija Sarajevo kao i nekoliko društvenih portala objavila je da lice K.M. iz Sarajeva sa prebivalištem na području općine Novo Sarajevo, nema smještaj , ne ostvaruje mjesečne prihode i nema regulisana lična dokumenta. Radi objektivnog informisanja javnosti cjenili smo potrebnim objaviti, na temelju evidencija koje vodi naš Centar a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, da je:

  • K.M. korisnik stalne novčane pomoći od 2003 godine,
  • K.M. povremeno u skladu sa Zakonom koristio jednokratnu novčanu pomoć,
  • da stanuje u podrumskim prostorijama u ulici Teočačka i
  • da je Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo istom odobrila jednokratnu novčanu pomoć za troškove vađenja lične karte.

K.M. je na žalost sredstva utrošio u druge svrhe. Na naše pismene pozive zbog obnove dokumentacije za potrebe provjere statusa korisnika stalne novčane pomoći imenovani se ne odaziva, zbog čega potrebnu dokumentaciju za nastavak korištenja tog prava Služba socijalne zaštite općine Novo Sarajevo pribavlja po službenoj dužnosti. Na adresi stanovanja K.M. nije zatican prilikom obilaska iste od strane stručnog radnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, niti pokazuje bilo kakav interes za komunikaciju i saradnju.

 


Socijalni radnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad u saradnji sa Policijskom stanicom Stari grad i sekretarom Mjesne zajednice Logavina, 31.12.2014 godine u kasnim popodnevnim satima u Prihvatnu stanicu Gerentološkog centra Sarajevo smjestio je B.K. rođenog 22.03.1967 godine u Sarajevu, sa prebivalištem na području općine Ilidža.

 


 

MT7Dana 25.12.2014 godine , po prijavi građana Općine Novo Sarajevo predstavnik Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo ostvario je kontakt sa S.P. licem koje boravi na području Općine Novo Sarajevo i spava na otovorenom. Na prijedlog predstavnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo uz prethodnu konsultaciju sa Službom socijalne zaštite općine Centar na čijem terenu S.P. ima fiktivno prebivalište, smješten je u Prihvatnu stanicu koja djeluje u okviru Gerentološkog centra. Dva sata nakon smještaja u Prihvatnu stanicu obavješteni smo da je P.S. istu napustio uz izjavu da ne želi tu boraviti i da ne želi nikakav smještaj.

P.S. je prama nezvaničnim podacima (provjera u toku) imao stan koji je prodao. U toku je provjera informacija da li i koga ima od članova porodice i da li ostvaruje prihode po bilo kom osnovu.

Napominjemo da je P.S. i tokom 2013 godine smještan u Prihvatnu stanicu sa namjerom da se kao licu u stanju socijalne potrebe obezbjedi zbrinjavanje u Gerontološkom centru. Prihvatnu stanicu P.S je i tada , samoinicijativno napustio i odbio prihvatiti smještaj u Gerontološkom centru.

 


 

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere

Dana 17.12.2014 godine u organizaciji KJU "Porodično savjetovalište" održan je OKRUGLI STO  na temu "Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere". Navedenom skupu prisustvovali su predstavnici tri Služe socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo.

 

Više o tome na linku :

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere 

 


Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece

Dana 16.12.2014 godine u Travniku je u organizaciji Federalnog ministarstva pravde i organizacije "Save the children" održan završni ciklus edukacije profesionalaca iz nekoliko kantona Federacije BiH na temu: "Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece, i to ovlaštenih službenih lica, policije, socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima za izvršenje sankcija". Seminaru su prisustvovali predstavnici svih Službi socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo (pedagozi, socijalni radnici i psiholozi).

 

Više o tome na linku :

Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece

 


-      MT6Dana 09.12.2014 god. u prostorijama JU“Kantonalni centar za cocijalni rad“ Sarajevo održan je sastanak kome su prisustvovali članovi Mobilnog tima i pripadnici Državne agencije za istragu i zaštite (SIPA). Tema sastanka bila je razmjena informacija o slučajevima za koje postoji sumnja na trgovinom ljudima, a gdje su predmet trgovine malodobna djeca. Međusobno su razmjenjene informacije o predmetnim slučajevima (analizirane pojedinosti vezane za iste i donesen zaključak da se da se nastavi sa ovakvim vidom saradnje).

 

 

 

f t g
Copyright © 2015 www.kcsr.ba - xs web design